کاربرد Value :

تبدیل داده متنی به داده عددی

نحوه استفاده از فرمول :

value(from this text)

مثال :

value("1.2365") = 1.2365
value("hello") = ERROR


http://excelhouse.blog.ir/