با سلام

برای نمایش آخرین مقدار موجود در یک ستون اکسل می توانیم از ترکیب دو تابع offset و counta به صورت تصویر پایین استفاده کنیم .

توضیح فرمول :

COUNTA(A:A) :همانطور که در آموزش های قبلی ذکر شده از این فرمول برای شمارش سلول های حاوی محتوی استفاده می شود .

()offset : از این تابع به طور کل برای فراخوانی یک محدوده یا مقدار یک سلول استفاده می شود و از سه آرگومان اصلی تشکیل شده :

 * آرگومان اول مربوط به سلول مبدا حرکت است یعنی سلولی که از آن به تعداد سطرها و ستون های تعیین شده در فرمول شروع به حرکت می کند .(در اینجا سلول a1 )

* آرگومان دوم مربوط به تعداد سطرهایی که فرمول از مبدا حرکت می تواند به سمت پایین حرکت کند و به دلیل اینکه ما آخرین سطر یک ستون را نیاز داریم بنابراین نمی تواند یک عدد ثابت باشد چون به طور مدوام در حال اضافه شدن سطر است به همین دلیل با استفاده از counta تعداد سطرها را می شماریم و یک عدد از آن کم میکنیم تا سطر اول که سر ستون می باشد را در نظر نگیرد و شماره سطر آخرین سلول را برای فرمول تعریف کند.

*آرگومان سوم تعداد ستون هایی را که از مبداء می تواند حرکت کند را تعریف می کند که در اینجا چون ستون همان ستون است پس از عدد 0 استفاده می شود.

offset