محصول به صرفه

با سلام

برای اینکه ما بخواهیم بین دو محصول که دارای یک فرایند مشابه می باشند یکی را انتخاب کنیم ، می بایست تجزیه و تحلیلی نسبت به هزینه های هر محصول و  تعداد فروش یا تولید هر کدام به دست آوریم.

در فایل زیر با وارد کردن هزینه پایه ، هزینه هر قطعه ، تعداد آغازین تولید و تعداد افزایش پله ای برای هر محصول می توانید دو محصول را از لحاظ به صرفه بودن هزینه تولید باهم مقایسه کنید و نمودار آن را به دست آورید .

دریافت فایل تجزیه و تحلیل محصول به صرفه
عنوان: تجزیه و تحلیل محصول به صرفه
حجم: 18.1 کیلوبایت