۲۹ مطلب با موضوع «فرمول ها» ثبت شده است

Vlookup

کاربرد  Vlookup  :

جستجو یک مقدار در یک لیست و برگرداندن مقدار متناظر با جستجو

نحوه استفاده از فرمول :

vlookup(تعیین دقیق یا تقریبی بود ،شماره ستون متناظر با مقدار،محدوده جستجو،مقدار جستجو)

مثال :

vlookup("رضا", list, 2, false) = جستجو کردن محل رضا در لیست و برگداندن مقدار متناظر با رضا که در ستون دوم موجود است

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Value

کاربرد Value :

تبدیل داده متنی به داده عددی

نحوه استفاده از فرمول :

value(from this text)

مثال :

value("1.2365") = 1.2365
value("hello") = ERROR


http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Sumif

کاربرد Sumif :

جمع مقادیر یک لیست که با یک شرط همخوانی دارند

نحوه استفاده از فرمول :

sumif(in this range, values meeting this criteria, [sum-this-range])

مثال :

sumif(A1:A20, 3) = جمع اعداد سه که در محدوده مشخص شده می باشند
sumif(A1:A20, 3, b1:b20) = جمع سلول های موجود در ستون دوم که در ستون اول مقدار آن ها برابر با سه می باشد.


http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Small

کاربرد Small :

پیدا کردن n امین عدد کوچک در یک لیست

نحوه استفاده از فرمول :

small(from this list, nth smallest number)

مثال :

small(list, 2) = دومین عدد کوچک در یک لیست


http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Trim

کاربرد Trim :

حذف فضاهای غیر ضروری در متن داده شده

نحوه استفاده از فرمول :

trim(this text)

مثال :

trim(" unusally spaced text ") = unusually spaced text


http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Or

کاربرد Or :

بررسی صحت یکی از شرایط تعریف شده در فرمول

نحوه استفاده از فرمول :

or(list of conditions)

مثال :

or(true, false) = true
or(false, false) = false

** کاربرد این فرمول در ترکیب با فرمول های دیگر (مانند if ) مشخص می شود.

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Substitute

کاربرد Substitute  :

جایگزین کردن کاراکتر داده شده به جای کاراکتر مورد نظر در یک متن.

نحوه استفاده از فرمول :

substitute(کاراکتر جایگزین،کاراکتر مورد نظر در متن،متن مورد نظر)

مثال :

substitute("احمد مرادی=("احمد", "علی", "علی مرادی
substitute("123-123-1234","-","") = 1231231234

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Not

کاربرد Not  :

نفی یک مقدار منطقی.

نحوه استفاده از فرمول :

not(this logical value)

مثال :

not(false) = true
not(not(false)) = false

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Rept

کاربرد  Rept  :

تکرار یک متن به تعداد مشخص شده در فرمول.

نحوه استفاده از فرمول :

rept(تعداد تکرار ، متن دلخواه)

مثال :

rept("|",5) = |||||
rept("And", 2) = AndAnd

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Min

کاربرد  Min  :

داده ای که مقدار مینیمم را در یک لیست دارد می یابد.

نحوه استفاده از فرمول :

min(of this list of numbers)

مثال :

min(1,2,3) = 1
min(A1:A20) = پیدا کردن مقدار مینیمم در یک محدوده

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل