۶ مطلب با موضوع «فرمول ها :: توابع ریاضی» ثبت شده است

Sum

کاربرد  Sum  :

جمع زدن مجموعه ای از اعداد.

نحوه استفاده از فرمول :


sum(add this, [and this ..])

مثال :


sum(1,2,3,4) = 10
sum(5.6,2.3) = 7.9

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Round

کاربرد  Round  :

رند کردن اعداد اعشاری به نزدیک ترین تعداد اعشاری که مشخص می شود .

نحوه استفاده از فرمول :


round(this number, تعداد رقم بعد از اعشار)

مثال :

round(1.2365,0) = 1
round(1.2365,2) = 1.24

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Rand

کاربرد Rand :

این فرمول یک عدد تصادفی و متغیر را به شما می دهد.

نحوه استفاده از فرمول :

rand()

مثال :

rand() = یک عدد تصادفی

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Mod

کاربرد  Mod  :

باقیمانده تقسیم یک عدد بر عدد دیگر را مشخص می کند.

نحوه استفاده از فرمول :

mod(of this number, divided by this number)

مثال :

mod(5,3) = 2
mod(3,5) = 3

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Int

کاربرد  Int :

تبدیل اعداد اعشاری به عدد صحیح کوچکتر .


نحوه استفاده از فرمول :

Int(this number)=


مثال :   

int(1.2365) = 1=      


http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Average

کاربرد Average :

میانگین اعداد داده شده

نحوه استفاده از فرمول :

 average(of this number, [and this number too..])

مثال :

  average(2,4,6) = 4
  average(A1:A5) = میانگین داده های موجود در محدوده مورد نظر

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل