کاربرد  Vlookup  :

جستجو یک مقدار در یک لیست و برگرداندن مقدار متناظر با جستجو

نحوه استفاده از فرمول :

vlookup(تعیین دقیق یا تقریبی بود ،شماره ستون متناظر با مقدار،محدوده جستجو،مقدار جستجو)

مثال :

vlookup("رضا", list, 2, false) = جستجو کردن محل رضا در لیست و برگداندن مقدار متناظر با رضا که در ستون دوم موجود است

http://excelhouse.blog.ir/