۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تابع مرجع در اکسل» ثبت شده است

Sumif

کاربرد Sumif :

جمع مقادیر یک لیست که با یک شرط همخوانی دارند

نحوه استفاده از فرمول :

sumif(in this range, values meeting this criteria, [sum-this-range])

مثال :

sumif(A1:A20, 3) = جمع اعداد سه که در محدوده مشخص شده می باشند
sumif(A1:A20, 3, b1:b20) = جمع سلول های موجود در ستون دوم که در ستون اول مقدار آن ها برابر با سه می باشد.


http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Small

کاربرد Small :

پیدا کردن n امین عدد کوچک در یک لیست

نحوه استفاده از فرمول :

small(from this list, nth smallest number)

مثال :

small(list, 2) = دومین عدد کوچک در یک لیست


http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Or

کاربرد Or :

بررسی صحت یکی از شرایط تعریف شده در فرمول

نحوه استفاده از فرمول :

or(list of conditions)

مثال :

or(true, false) = true
or(false, false) = false

** کاربرد این فرمول در ترکیب با فرمول های دیگر (مانند if ) مشخص می شود.

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Not

کاربرد Not  :

نفی یک مقدار منطقی.

نحوه استفاده از فرمول :

not(this logical value)

مثال :

not(false) = true
not(not(false)) = false

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Min

کاربرد  Min  :

داده ای که مقدار مینیمم را در یک لیست دارد می یابد.

نحوه استفاده از فرمول :

min(of this list of numbers)

مثال :

min(1,2,3) = 1
min(A1:A20) = پیدا کردن مقدار مینیمم در یک محدوده

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Max

کاربرد  Max  :

داده ای که مقدار ماکزیمم را در یک لیست دارد می یابد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

If

کاربرد If  :

برگرداندن یکی از دو مقداری که شرط مورد نظر در آن صادق است  .

نحوه استفاده از فرمول :

if(is-this-true?, do this, or this)

مثال :

if(5<10,"hello","world") = hello
if(5>10,"hello","world") = world


http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Countif

کاربرد  Countif :

شمارش آیتم هایی که دارای یک شرط خاص هستند.

نحوه استفاده از فرمول :

countif(in this range, values meeting this criteria)

مثال :

Countif(A1:A20,;1) = شمارش تعداد سلول های حاوی عدد 1
Countif(A1:A20; "<3") = شمارش تعداد سلول های حاوی اعداد کمتر از 3

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل