کاربرد Average :

میانگین اعداد داده شده

نحوه استفاده از فرمول :

 average(of this number, [and this number too..])

مثال :

  average(2,4,6) = 4
  average(A1:A5) = میانگین داده های موجود در محدوده مورد نظر

http://excelhouse.blog.ir/