کاربرد Find :

جستجوی موقعیت یک حرف در یک کلمه.

نحوه استفاده از فرمول :

find(this, in this text, [start here])

مثال :

find("e","hello") = 2
find("m","hello") = ERROR

http://excelhouse.blog.ir/