کاربرد  Int :

تبدیل اعداد اعشاری به عدد صحیح کوچکتر .


نحوه استفاده از فرمول :

Int(this number)=


مثال :   

int(1.2365) = 1=      


http://excelhouse.blog.ir/