کاربرد Left  :

برداشتن یک متن در سلول از سمت چپ.

نحوه استفاده از فرمول :

left(from this text, this many letters)

مثال :

left("ABC", 1) = A
left(A1,5) =  نمایش 5 کارکتر اول سلول مورد نظر

http://excelhouse.blog.ir/