کاربرد  Mod  :

باقیمانده تقسیم یک عدد بر عدد دیگر را مشخص می کند.

نحوه استفاده از فرمول :

mod(of this number, divided by this number)

مثال :

mod(5,3) = 2
mod(3,5) = 3

http://excelhouse.blog.ir/