کاربرد  Len  :

تعداد کاراکترهای یک داده متنی را مشخص می کند .

نحوه استفاده از فرمول :

len(of this text)

مثال :

len("hello") = 5
len(A1) = تعداد کاراکترهای سلول مورد نظر را مشخص می کند

http://excelhouse.blog.ir/