کاربرد Rand :

این فرمول یک عدد تصادفی و متغیر را به شما می دهد.

نحوه استفاده از فرمول :

rand()

مثال :

rand() = یک عدد تصادفی

http://excelhouse.blog.ir/