کاربرد  Large  :

n امین عدد بزرگ را در یک لیست پیدا می کند.

نحوه استفاده از فرمول :


large(list, شماره اولین یا دومین یا ... عدد بزرگ)

مثال :

large(list, 2) = دومین عدد بزرگ را در لیست پیدا می کند

http://excelhouse.blog.ir/