کاربرد  Max  :

داده ای که مقدار ماکزیمم را در یک لیست دارد می یابد.

نحوه استفاده از فرمول :

max(of this list of numbers)

مثال :

max(1,2,3) = 3
max(A1:A20) = پیدا کردن مقدار ماکزیمم در یک محدوده

http://excelhouse.blog.ir/