کاربرد Or :

بررسی صحت یکی از شرایط تعریف شده در فرمول

نحوه استفاده از فرمول :

or(list of conditions)

مثال :

or(true, false) = true
or(false, false) = false

** کاربرد این فرمول در ترکیب با فرمول های دیگر (مانند if ) مشخص می شود.

http://excelhouse.blog.ir/