کاربرد Substitute  :

جایگزین کردن کاراکتر داده شده به جای کاراکتر مورد نظر در یک متن.

نحوه استفاده از فرمول :

substitute(کاراکتر جایگزین،کاراکتر مورد نظر در متن،متن مورد نظر)

مثال :

substitute("احمد مرادی=("احمد", "علی", "علی مرادی
substitute("123-123-1234","-","") = 1231231234

http://excelhouse.blog.ir/