کاربرد Small :

پیدا کردن n امین عدد کوچک در یک لیست

نحوه استفاده از فرمول :

small(from this list, nth smallest number)

مثال :

small(list, 2) = دومین عدد کوچک در یک لیست


http://excelhouse.blog.ir/