کاربرد Trim :

حذف فضاهای غیر ضروری در متن داده شده

نحوه استفاده از فرمول :

trim(this text)

مثال :

trim(" unusally spaced text ") = unusually spaced text


http://excelhouse.blog.ir/