کاربرد Sumif :

جمع مقادیر یک لیست که با یک شرط همخوانی دارند

نحوه استفاده از فرمول :

sumif(in this range, values meeting this criteria, [sum-this-range])

مثال :

sumif(A1:A20, 3) = جمع اعداد سه که در محدوده مشخص شده می باشند
sumif(A1:A20, 3, b1:b20) = جمع سلول های موجود در ستون دوم که در ستون اول مقدار آن ها برابر با سه می باشد.


http://excelhouse.blog.ir/