۲۹ مطلب با موضوع «فرمول ها» ثبت شده است

Proper

کاربرد  Max  :

تبدیل حرف کوچک به حروف بزرگ.

نحوه استفاده از فرمول :

proper(this text)

مثال :

proper("hello world") = Hello World
proper("Hello world") = Hello World

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Max

کاربرد  Max  :

داده ای که مقدار ماکزیمم را در یک لیست دارد می یابد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Mid

کاربرد  Mid  :

قسمتی از یک متن را با تعیین پارمترهای معین برمی گرداند.

نحوه استفاده از فرمول :

mid(تعداد حرف ها در خواستی،شماره حرف آغازی ،متن مورد نظر )

مثال :

mid("hello",2,3) = ell
mid("hello",2,99) = ello

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Sum

کاربرد  Sum  :

جمع زدن مجموعه ای از اعداد.

نحوه استفاده از فرمول :


sum(add this, [and this ..])

مثال :


sum(1,2,3,4) = 10
sum(5.6,2.3) = 7.9

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Large

کاربرد  Large  :

n امین عدد بزرگ را در یک لیست پیدا می کند.

نحوه استفاده از فرمول :


large(list, شماره اولین یا دومین یا ... عدد بزرگ)

مثال :

large(list, 2) = دومین عدد بزرگ را در لیست پیدا می کند

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Lower

کاربرد  Lower  :

  تبدیل متن به حروف کوچک.

نحوه استفاده از فرمول :


lower(this text)

مثال :

lower("Hello") = hello
lower("hEELo") = hello

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Round

کاربرد  Round  :

رند کردن اعداد اعشاری به نزدیک ترین تعداد اعشاری که مشخص می شود .

نحوه استفاده از فرمول :


round(this number, تعداد رقم بعد از اعشار)

مثال :

round(1.2365,0) = 1
round(1.2365,2) = 1.24

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

If

کاربرد If  :

برگرداندن یکی از دو مقداری که شرط مورد نظر در آن صادق است  .

نحوه استفاده از فرمول :

if(is-this-true?, do this, or this)

مثال :

if(5<10,"hello","world") = hello
if(5>10,"hello","world") = world


http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Len

کاربرد  Len  :

تعداد کاراکترهای یک داده متنی را مشخص می کند .

نحوه استفاده از فرمول :

len(of this text)

مثال :

len("hello") = 5
len(A1) = تعداد کاراکترهای سلول مورد نظر را مشخص می کند

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Rand

کاربرد Rand :

این فرمول یک عدد تصادفی و متغیر را به شما می دهد.

نحوه استفاده از فرمول :

rand()

مثال :

rand() = یک عدد تصادفی

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل