۲۹ مطلب با موضوع «فرمول ها» ثبت شده است

Countif

کاربرد  Countif :

شمارش آیتم هایی که دارای یک شرط خاص هستند.

نحوه استفاده از فرمول :

countif(in this range, values meeting this criteria)

مثال :

Countif(A1:A20,;1) = شمارش تعداد سلول های حاوی عدد 1
Countif(A1:A20; "<3") = شمارش تعداد سلول های حاوی اعداد کمتر از 3

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Left

کاربرد Left  :

برداشتن یک متن در سلول از سمت چپ.

نحوه استفاده از فرمول :

left(from this text, this many letters)

مثال :

left("ABC", 1) = A
left(A1,5) =  نمایش 5 کارکتر اول سلول مورد نظر

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Mod

کاربرد  Mod  :

باقیمانده تقسیم یک عدد بر عدد دیگر را مشخص می کند.

نحوه استفاده از فرمول :

mod(of this number, divided by this number)

مثال :

mod(5,3) = 2
mod(3,5) = 3

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Countblank

کاربردCountblank :

شمارش سلول های خالی در محدوده تعیین شده.

نحوه استفاده از فرمول :

countblank(in this list)

مثال :

countblank(list) = شمارش سلول های خالی در محدوده

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Find

کاربرد Find :

جستجوی موقعیت یک حرف در یک کلمه.

نحوه استفاده از فرمول :

find(this, in this text, [start here])

مثال :

find("e","hello") = 2
find("m","hello") = ERROR

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Int

کاربرد  Int :

تبدیل اعداد اعشاری به عدد صحیح کوچکتر .


نحوه استفاده از فرمول :

Int(this number)=


مثال :   

int(1.2365) = 1=      


http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

And

کاربرد And :

بررسی صحت تمام شرایط تعریف شده در فرمول

نحوه استفاده از فرمول :

and(list of conditions)

مثال :

and(true, false) = false
and(true, true) = true

** کاربرد این فرمول در ترکیب با فرمول های دیگر (مانند if ) مشخص می شود.

http://excelhouse.blog.ir/

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Concatenate

کاربرد  Concatenate  :

قراردادن مقادیر متنی در کنار یکدیگر

نحوه استفاده از فرمول :

concatenate(this, [to this..])

مثال :

concatenate("one ","big ","text") = one big text
concatenate(A1,A2,A3) = قرار داد متن سلول های انتخابی در کنار یکدیگر

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Average

کاربرد Average :

میانگین اعداد داده شده

نحوه استفاده از فرمول :

 average(of this number, [and this number too..])

مثال :

  average(2,4,6) = 4
  average(A1:A5) = میانگین داده های موجود در محدوده مورد نظر

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل